God censorskik


 

Under eksamen

Som censor har du en vigtig rolle i at sikre kvaliteten af de bedømmelser, som de studerende får til deres prøver.

Hvad er censors opgaver?

 • Deltager velforberedt i prøverne
 • Sikrer, at studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler
 • Sikrer, at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer for prøven
 • Sikrer, at prøverne er i overensstemmelse med de faglige mål og krav, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordningen
 • Afgiver censorrapport fra hver enkelt prøve om prøveforløbet til uddannelsesinstitutionen og censorsekretariatet
 • Afgiver udtalelse om prøven ved behandling af klager over bedømmelse
 • Afgiver en indberetning til uddannelsesinstitutionen med kopi til censorformandskabet, ved væsentlige mangler eller problemer ved en uddannelsesinstitutions varetagelse af en uddannelse
 • Tager notater om de studerendes præstation og karakterfastsættelse til personlig brug og til udtalelses ved en evt. klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år

 

Hvad er de vigtigste kompetencer og kvalifikationer, man skal have for at blive en god censor?

 • Forståelse for sin egen rolle som censor og dermed også samarbejdet med eksaminator og uddannelsesinstitutionen, herunder adfærd i prøvesituationen, samt censors grad af deltagelse og sikring af den studerendes retssikkerhed.
 • Bidrage til at afdramatisere eksamenssituationen, så der skabes en god dialog mellem de tre parter
 • Anvender regelgrundlaget korrekt og i rette tid både i forbindelse med prøver
 • Kommunikere tydeligt og præcist til både studerende og eksaminator samt være i stand til at håndtere uenighed under voteringen og eksempler på uklare læringsmål
 • Håndtere feedback til de studerende

 

Notatpligt
Censor og eksaminator skal igennem forløbet gøre notater om præstationer og karakterfastsættelsen. Notaterne skal opbevares i 1 år, og de er til personlig brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag

Kravene til censors kompetencer og kvalifikationer fremgår i øvrigt af Eksamensbekendtgørelsen