Votering


 

Votering og karaktergivning

Tid til votering indgår i prøvetiden.

 Voteringen er fortrolig, og kun censor og eksaminator må være tilstede under voteringen. Den studerende og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet og tage alle deres ejendele med sig.

  • Der må ikke være andre eksaminatorer/ -er og censor tilstede ved voteringen.
  • Argumentér for niveau og karakter med henvisning til fagets/prøvens læringsmål/ kompetencemål
  • Argumentér for karakterne med formuleringer fra studieordningen
  • Tag noter til, hvordan I aftaler at formulere tilbagemeldingen

Ved uenighed mellem eksaminator og censor i forhold til karakterfastsættelse henvises til karakterbekendtgørelsens bestemmelser.

  • Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af bedømmernes karakter afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger lidt imellem to karakter, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.
  • Hvis der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til "Bestået" eller "Ikke bestået", er censors bedømmelse afgørende, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse § 11 stk. 2 og 3.

Der gøres desuden opmærksom på, at censorernes virksomhed er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.