Tavshedspligt

 

Forvaltningslovens regler om tavshedspligt gælder også for censorer
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411