Tavshedspligt

 

Forvaltningslovens regler om tavshedspligt gælder også for censorer.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433