Klage- og ankesager


 

De studerende har mulighed for at klage over en eksamen til deres uddannelsesinstitution. En klage skal enten dreje sig om prøvegrundlaget (det vil sige prøvespørgsmål, opgaver og lignende sammenholdt med uddannelsernes krav og mål), prøveforløbet eller bedømmelsen.
Uddannelsesinstitutionen skal forelægge klagen for både eksaminator og censor, så de kan komme med en udtalelse. Det er vigtigt at klageren får et fagligt, klart og velbegrundet svar. Eksaminator og censor skal besvare med hver sin udtalelse, der ikke er afstemt med hinanden.
Uddannelsesinstitutionen tager stilling til klagen, og hvis klageren får ret, kan der enten blive tale om en om-bedømmelse eller en omprøve.
Hvis den studerende ikke får medhold i sin klage, kan afgørelsen om klagen ankes til ministeriet.