Resumé

Beretningen er baseret på 20 censorallokeringer ved i alt 226 studerendes eksaminer.
Censorerne har indsendt censorrapporter for 19 af de 20 afholdte eksaminer.
Uddannelsens faglige niveau er generelt tilfredsstillende.
Afviklingen af prøver og eksaminer er ligeledes generelt tilfredsstillende.
Censorformandskabet har på den baggrund ingen aktuelle anbefalinger.
Censorkorpsets sammensætning
Der har været nogle få særlige udfordringer i arbejdet med allokeringer, hvor sekretariatet på trods af flere forsøg ikke fik tilmeldt interesserede censorer til prøven efter 4. semester. Censorformanden har påtaget sig opgaven, selv om han havde været censor hos samme eksaminatorer samme år.
Årets arbejde i censorformandskabet
Arbejdet har væsentligst bestået i opfølgning på regelgrundlag og formalia, samt at indgå aftaler med censorsekretariatet om det praktiske konkrete samarbejde. Censorformanden har assisteret sekretariatet i at løse nogle få problemer med manglende censorer, se ovenfor.
Der blev planlagt og gennemført et kombineret censormøde og dialogmøde med uddannelsessteder i marts 2017. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med mødet.
Censorformandskabet har læst censorudvalgets rapport og den efterfølgende pressemeddelelse om et bedre censorsystem.
Grundlaget for eksamen
Samlet vurderer censorformandskabet det faglige niveau som tilfredsstillende.
Prøveformerne vurderes samlet set som velegnede til at vurdere de studerendes faglige niveau.
Informationen fra uddannelsesinstitutionerne
De fleste censorer vurderer informationen som tilfredsstilende.
Ved en enkelt eksamen har censor været i tvivl om de afleverede opgavers omfang og de tilhørende tidsrammer i forhold til bestemmelserne i studieordningen. Efter dialog mellem institutionen, censoren og censorformanden er tvivlsspørgsmålene nu løst.
Samlet vurderer censorformandskabet, at censorerne stort set har fået de nødvendige informationer.
Ensartet og retfærdig behandling
Et flertal af censorerne (65%) finder samarbejdet tilfredsstillende, og 30% finder samarbejdet inspirerende. Samarbejdet har således været godt.
Samlet vurderer censorformandskabet, at de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling.
Klager og ankesager
Censorformandskaber er ikke bekendt med klager eller ankesager i årets løb.
Evaluering af skabelonen
Skabelonen fungerer tilfredsstillende, og vi har ikke aktuelle ændringsforslag.

Vagn Jørgensen   Sara Tougaard
censorformand   censornæstformand